Privacyverklaring

Bizzit BV met maatschappelijke zetel te Nieuwstraat 86, 3590 Diepenbeek en ondernemingsnummer BE 0639.765.082 met telefoonnummer 011933501, alsook al haar gelieerde vennootschappen, hierna genoemd ‘Bizzit’, gaat ten allen tijde zorgvuldig om met persoonsgegevens. In deze Privacy Statement wordt dan ook weergegeven welke persoonsgegevens er verzameld worden en hoe deze gebruikt worden, alsook hoe er getracht wordt om een adequate bescherming van deze gegevens te waarborgen.

Bizzit volgt ter zake de bepalingen zoals voorzien in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Vanaf haar inwerkingtreding zullen de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EU, hierna genoemd ‘GDPR’, gevolgd worden. Voorts zal Bizzit er zorg voor dragen dat zij zich in de mate van het mogelijke confirmeert aan de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten die genomen worden naar aanleiding van de voormelde wetgeving.

1.1 PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens behelzen alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Een persoon wordt als ‘identificeerbaar’ beschouwd als hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
Zo kan Bizzit als verwerkingsverantwoordelijke onder andere uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummers, e-mailadres, IP-adres, e.d. verzamelen.

1.2 VERWERKING

Deze persoonsgegevens worden door Bizzit verwerkt en gebruikt om haar dienstverlening te optimaliseren en zo efficiënt en correct mogelijk te werken. Hieronder dient onder andere te worden begrepen: het uitvoeren van haar overeenkomsten met klanten (het voeren van boekhouding, het opstellen van adviezen of overeenkomsten, diverse soorten begeleiding, …); het voldoen aan haar wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld de identificatieverplichting conform de bepalingen van de Wet ter voorkoming van het witwassen van geld en financieren van terrorisme); het implementeren van marketingstrategieën (bijvoorbeeld het verzenden van nieuwsbrieven); het uitvoeren van (interne) analyses en de ontwikkeling van nieuwe producten.

De verwerking van persoonsgegevens door Bizzit gebeurt dan ook op basis van de volgende rechtsgronden: toestemming van de klant/betrokkene; noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst; noodzaak voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Bizzit, met name het verzekeren van de continuïteit van de activiteiten.  Bizzit zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen en verwerkte persoonsgegevens. Zowel Bizzit als haar aangestelden nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de te verrichten verwerking.  In de mate van het mogelijke en naar redelijkheid zal Bizzit er over waken dat de gegevens worden bijgewerkt en dat onjuiste, onvolledige en niet ter zake dienende gegevens worden verbeterd of verwijderd.
Voorts zal Bizzit er, in de mate van het mogelijke en naar redelijkheid, voor zorgen dat haar aangestelden slechts beperkt toegang hebben tot de gegevens en verwerkingsmogelijkheden. Met name zullen deze beperkt blijven tot de personen die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften van de dienst. Op deze manier tracht Bizzit een passend beveiligingsniveau te bieden voor deze persoonsgegevens en de verwerking ervan.
De betrokkene zal verplicht zijn de gevraagde persoonsgegevens aan Bizzit te verstrekken omwille van een wettelijke verplichting (o.a. inzake de Wet ter voorkoming van het witwassen van geld en financieren van terrorisme) en/of omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om de overeenkomst te sluiten en uit te voeren. Indien de betrokkene de gevraagde gegevens niet verstrekt, zal Bizzit de gevraagde diensten niet mogen en/of kunnen leveren.


In principe worden persoonsgegevens enkel gedeeld met toestemming van de betreffende natuurlijke persoon of indien dit nodig is om een transactie te voltooien of een product of dienst te kunnen leveren. Voorts worden de gegevens, indien nodig, ook gedeeld met de leveranciers van Bizzit wanneer dit wettelijk vereist is, wanneer Bizzit betrokken is in een geschil met de betrokkene, om klanten te beschermen, om de veiligheid van de producten te garanderen en om de (eigendoms)rechten van Bizzit te beschermen.
Bizzit zal de betreffende gegevens niet doorgeven aan een derde land of internationale organisatie.
De verzamelde persoonsgegevens zullen door Bizzit gedurende een periode van tien jaar na het einde van de samenwerking met de betrokkene worden bewaard, tenzij bepaalde wettelijke verjarings- of bewaartermijnen een langere termijn zouden vereisen.
Bij het bezoeken van de website van Bizzit dient de betrokkene zich akkoord te verklaren met het gebruik van cookies. Deze cookies worden gebruikt om diens voorkeuren te registreren. Op haar beurt kan deze informatie gebruikt worden om de functionaliteit van de website te optimaliseren. Voorts kunnen deze cookies ook gebruikt worden om instellingen op te slaan of patronen te herkennen. Verder wordt er ook gebruik gemaakt van webbakens en andere soortgelijke technologieën, alsook Google Analytics. Teneinde het verzenden van nieuwsbrieven gericht te kunnen uitvoeren, maakt Bizzit gebruik van profilering. Op deze manier tracht Bizzit haar klanten per e-mail enkel op de hoogte brengen van de acties en producten waarvoor deze een bijzondere interesse zouden kunnen vertonen.

1.3 RECHTEN NATUURLIJKE PERSOON

Bizzit zal de uitoefening van de volgende rechten aan de natuurlijke persoon faciliteren: recht op inzage in zijn persoonsgegevens; recht op rechtzetting van zijn onjuiste persoonsgegevens; recht op wissen van zijn persoonsgegevens; recht op beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens; recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens; recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Om dit recht/deze rechten uit te oefenen, dient de natuurlijke persoon hieromtrent een e-mail te verzenden aan het e-mailadres kelly.esseldeurs@bizzit.tax. Ten einde zekerheid te hebben over de identiteit van de vraagsteller dient deze een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs bij deze aanvraag te voegen. Bizzit zal onverwijld en in principe binnen een maand reageren op het verzoek van de betrokkene.

Bovendien heeft de betrokkene op elk ogenblik het recht de door hem gegeven toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens in te trekken. Dergelijke intrekking kan echter geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.

1.4 CONTACTNAME

De verantwoordelijke inzake security en privacy van Bizzit kan gecontacteerd worden op het navolgend e-mailadres: kelly.esseldeurs@bizzit.tax.  Indien de klant van oordeel zou zijn dat de verwerking van haar persoonsgegevens een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van de GDPR kan zij hieromtrent een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

1.5 SLOTBEPALINGEN

Indien er zich discrepanties zouden voordoen tussen de bepalingen van de voorliggende Privacy Statement en een overeenkomst tussen Bizzit en een klant, zullen de bepalingen zoals opgenomen in de overeenkomst primeren.  Bizzit behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze Privacy Statement te allen tijde te wijzigen, zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren.