Tantièmes, dividenden en liquidatiereserves. Wat is het verschil nu precies? En wat keer je best uit?

Tantièmes, dividenden en liquidatiereserves. Wat is het verschil nu precies? En wat keer je best uit?

Tantième

Een tantième is kortweg een extra loon voor de bestuurder(s) voor de geleverde prestaties van het afgelopen boekjaar.   

In tegenstelling tot een dividenduitkering ziet de fiscus een tantième niet als een winstverdeling. Het tantième is daarom een aftrekbare kost voor de vennootschap voor het boekjaar waarop het betrekking heeft.  De bedrijfsleider wordt  er op belast in het jaar van toekenning. 

Bijvoorbeeld: De algemene vergadering van mei 2020 beslist om een tantième uit te keren aan een bestuurder over de winst van het boekjaar 2019.  Deze tantième moet je dan opnemen in de aangifte voor de personenbelasting over de inkomsten van 2020. Die geef je aan in 2021. Voor de vennootschap is deze tantième dan weer aftrekbaar in het boekjaar 2019. 

Is de bedrijfsleider een natuurlijke persoon? Dan wordt de toegekende tantième volledig belast in de personenbelasting. En dus automatisch onderworpen aan de progressieve tarieven van de personenbelasting, gemeentebelasting en aan de sociale bijdragen. 

Is de bedrijfsleider een vennootschap? Dan wordt de tantième onderworpen aan de vennootschapsbelasting. 

In tegenstelling tot een gewone bezoldiging komen tantièmes niet in aanmerking voor de berekening van de individuele pensioentoezegging (IPT). Dat komt omdat tantièmes niet worden beschouwd als een regelmatige uitkering. 

Welke voorwaarden?

Een tantième is mogelijk in elke vennootschap.  Het maakt niet uit hoeveel aandeelhouders er zijn.  Je kan dus net zo goed een tantième opnemen uit je vennootschap als je de enige aandeelhouder en bestuurder bent. 

De algemene vergadering beslist over de uitkering van een tantième. Wanneer je met meerdere bestuurders bent, hoeft niet elke bestuurder een tantième te krijgen en als iedereen één krijgt, hoeft het niet voor iedereen hetzelfde bedrag te zijn.

Een tantième, is niet beperkt tot de winst van het boekjaar zelf.  Als je vennootschap voor het boekjaar 2019 verlies gemaakt heeft, maar er wel nog gereserveerde winsten uit het verleden zijn, kan je uit die reserves een tantième voor 2019 halen.

Een tantième kan in ieder geval nooit groter zijn dan het totaal van de winst van het boekjaar en de gereserveerde winsten en reserves. Verder moet je dit maximum beperken tot de uitkeerbare winst.  

Dividenden

Een dividend is een deel van de belastbare winst van de vennootschap.   

Sinds de hervorming van de vennootschapswetgeving zijn dividenden niet meer gekoppeld aan het aantal aandelen. In de praktijk zie je dat vandaag wel nog vaak, maar je kan dit in een BV nu anders afspreken.

Boekhoudkundig en fiscaal is een dividenduitkering een winstverdeling. Het dividend is daarom voor de uitkerende vennootschap niet aftrekbaar.  Op de winst die in de vorm van dividend aan de aandeelhouders wordt toegekend is al vennootschapsbelasting betaald.  Toch moet ook de ontvanger van het dividend nog eens bij de fiscus passeren.

Is de ontvanger van het dividend een natuurlijk persoon? Dan moet de vennootschap een roerende voorheffing van 30% afdragen. Als er voldaan wordt aan een aantal voorwaarden kunnen sommige vennootschappen genieten van een lager tarief van 15%. 

De belangrijkste voorwaarden om van dit tarief te kunnen genieten:

  • de aandelen zijn uitgegeven door een kmo-vennootschap vanaf 1 juli 2013 (door oprichting of kapitaalverhoging) 
  • de kapitaalinbreng gebeurde in geld
  • er is een specifieke houdplicht voor de aandelen: vanaf de winstverdeling van het tweede boekjaar na het boekjaar van de inbreng daalt het tarief van de roerende voorheffing naar 20%. Vanaf het derde boekjaar daalt het tarief tot 15%.

Het ontvangen dividend wordt niet belast in de personenbelasting en is ook niet onderworpen aan de sociale bijdragen. De roerende voorheffing is de eindbelasting. 

Is de ontvanger van het dividend een vennootschap? Dan is het dividend vrijgesteld van roerende voorheffing als deze aan 2 voorwaarden voldoet:

  1. de ontvangende vennootschap moet minstens 10% van de aandelen bezitten van de     uitkerende vennootschap.
  2. de ontvangende vennootschap moet de aandelen minstens 1 jaar ononderbroken in zijn bezit hebben. 

Dividenden opnemen in de personenbelasting?

Ontvangen dividenden of intresten opnemen in je aangifte in de personenbelasting heeft soms zijn voordelen. Zeker nu de roerende voorheffing op heel wat beleggingsproducten de laatste jaren is gestegen tot 30%. Op die manier kan je aanspraak maken op een belastingvrijstelling voor ontvangen dividenden en in bepaalde gevallen een deel of de volledige roerende voorheffing recupereren. 

Vanaf aanslagjaar 2019 kunnen belastingplichtigen aanspraak maken op een belastingvrijstelling voor ontvangen dividenden. Deze vrijstelling is beperkt tot maximum € 812 voor aanslagjaar 2021. Het maximumtarief van de roerende voorheffing is 30%. Je kan daardoor maximum € 243,60 recupereren (30% van €812). Je kan daarom maar beter voor de vrijstelling van de dividenden kiezen waarop het hoogste tarief van de roerende voorheffing van toepassing is. 

Opgelet: sinds de hervorming van de vennootschapswetgeving kan je niet zomaar meer een uitkering van dividenden of tantièmes doen.

  • in een BV moet er eerst een balanstest en liquiditeitstest gebeuren. Zo wordt het bedrag van de uitkeerbare winst bepaald.
  • in een NV moet je enkel de balanstest uitvoeren. 
  • in een VOF of Comm.V zijn de testen niet verplicht. De vennoten zijn zelf verantwoordelijk, maar ook onbeperkt aansprakelijk.


Tip
: Ben je van plan jaarlijks een dividend uit te keren? Leg dan jaarlijks een deel van de winst aan als liquidatiereserve en keer het dividend pas na het 5de jaar uit. Op de aangelegde reserve betaal je 10% vennootschapsbelasting. Na een wachttermijn van 5 jaar kun je de liquidatiereserve als een dividend uitkeren aan 5% roerende voorheffing. 

Wacht je met de uitkering tot de stopzetting van je vennootschap? Dan vermijd je zelfs de bijkomende roerende voorheffing van 5%. Keer je de liquidatiereserve vroeger uit? Dan betaal je een roerende voorheffing die varieert van 17% tot 20%.

Heb je geen recht op de verlaagde roerende voorheffing van 15% en kun je 5 jaar wachten? Dan is het voordeliger om voor een liquidatiereserve te kiezen! 

Toekennen tantième of dividend?

Of je bij het afsluiten van het boekjaar moet kiezen voor het toekennen van een dividend of een tantième, hangt af van je groepsstructuur en het loon dat je nu al ontvangt vanuit je vennootschap. 

Ontvang je nu nog maar weinig loon uit je vennootschap? En beslis je om een bijkomende tantième toe te kennen? Dan loop je het risico dat deze tantième ervoor zorgt dat je in een hogere schijf van de personenbelasting belandt. Je moet dan meer belasting betalen. Wanneer je een eerder laag loon ontvangt uit je vennootschap, betekent dit meestal ook dat je maar weinig sociale bijdragen betaalt.

Ontvang je daarentegen al een aanzienlijk salaris uit je vennootschap en ben je onderworpen aan het maximumbedrag van sociale bijdragen? Dan kan een tantième fiscaal wel voordeliger uitkomen dan een dividend dat je als natuurlijk persoon ontvangt. Ook al is dat dividend zowel aan vennootschapsbelasting (29,58% of 20,40%) als aan roerende voorheffing onderworpen. 

Patroon graphic lijnen

Heb je nog een vraag of opmerking?

Laat het ons weten.