Winstpremies uitkeren aan medewerkers

Winstpremies uitkeren aan medewerkers

De winstpremie is een manier om je werknemers te motiveren actief bij te dragen aan de winst van je onderneming. Deze winstdeelname komt bovenop de bestaande verloning. Dat zal je werknemers aanspreken! Het is bovendien administratief vrij eenvoudig in te voeren. En er zijn enkele sociale en fiscale voordelen. 

Waarom zou je je winst delen met je werknemers? 

In de strijd om de beste werknemers voegen meer en meer werkgevers een stukje variabel loon toe aan het salarispakket van hun medewerkers. Zo omzeil je de maximum loonnorm en tegelijk biedt je je medewerkers een voordeel zonder dat je loonkosten de pan uit swingen.  

Klassiek zijn de individuele beloningen. Bedoelt om werknemers die rechtstreeks kunnen bijdragen aan het resultaat van de onderneming aan te sporen het beste uit zichzelf te halen ten dienste van het bedrijf. Dit soort beloningen zijn ingeburgerd bij bijvoorbeeld de verkoop en bij het management.

Maar je bedrijfsresultaat wordt niet alleen behaald door de sleutelfiguren. Iedereen binnen de onderneming heeft zijn rol. Je kan je werknemers daarvoor ook collectief belonen.

Daarbij kan een collectieve winstdeling tot een positievere houding leiden en tot minder verloop. Je moet er dan wel transparant over communiceren. Als de onderneming winst maakt, profiteren alle medewerkers mee. Zo bouw je een gevoel van saamhorigheid op. Die ook werkt als het minder gaat. 

Als je je werknemers collectief wil motiveren hun beste beentje voor te zetten, kan je ze een resultaatafhankelijke loonbonus in het vooruitzicht stellen. De zogenaamde cao 90. Je bepaalt dan jaarlijks een aantal realistische, duidelijk omschreven doelstellingen die je met je team wil behalen. Wordt het doel behaald? Dan ontvangt iedereen zijn bonus. 

De winstpremie is vooral bij kleinere bedrijven een succes 

Onze wetgever riep de winstpremie begin 2018 in het leven. Het relatief nieuwe systeem blijkt vooral voor kleinere ondernemingen aantrekkelijk.  

 • De winstpremie is een bonus uitgekeerd in geld. De premie is een extra verloning.
 • Het kan dus nooit bestaande loonbestanddelen, premies of andere voordelen vervangen.
 • De winstpremie is collectief. Dus voor ALLE werknemers. Bedrijfsleiders zijn geen werknemers. 
 • De uiteindelijke som mag niet meer dan 30% van het totale loon bedragen.
 • Je mag de winstpremie combineren met andere variabele verloningssystemen.

Wat maakt de winstpremie zo populair? 

Een dergelijke appreciatie draagt in hoge mate bij aan de tevredenheid van de werknemers.  

 • Je omzeilt de loonnorm. 
 • Het  is relatief eenvoudig toe te passen.
 • Een  voordelige fiscaliteit.
 • Het  is geen verworven recht.

De invoering van een identieke winstpremie is het makkelijkst  

Bij een identieke winstpremie geef je alle werknemers een zelfde bedrag of een zelfde percentage van hun loon. Om deze premie in je bedrijf te introduceren volstaat een gewone meerderheid van de stemmen van de gewone of buitengewone algemene vergadering. Je moet een aantal verplichte vermeldingen opnemen in de notulen van die vergadering:

 • Het identieke bedrag van de winstpremie. Of het identieke percentage van het loon dat je aan de werknemers toekent. Met daarbij de berekeningswijze van het loon waarop het percentage wordt berekend.
 • Je mag een anciënniteitsvoorwaarde van één jaar vooropstellen. Als je dit doet moet je die  voorwaarde beschrijven.  Voor werknemer met opeenvolgende arbeidsovereenkomsten, moet je rekening houden met de totale openvolgende looptijd.
 • Wil je als werkgever een winstpremie toekennen in overeenstemming met de effectieve prestaties tijdens het laatst afgesloten boekjaar? In 2019 werd de wet lichtjes aangepast om de regels hierrond uit te klaren. Als je rekening wil houden met de effectieve prestaties moet je deze berekeningswijze vermelden in de notulen van de algemene vergadering. De wet voorziet een aantal gelijkstellingen, zoals moederschapsverlof, vaderschapsverlof, adoptie- en pleegverlof, een schorsing met behoud van loon en een periode van gewaarborgd loon (30 dagen). Als werkgever mag je er altijd voor kiezen om nog andere schorsingen gelijk te stellen. 

Informeer je werknemers schriftelijk over de beslissing tot toekenning van een identieke premie. Dit mag zelfs via mail of Intranet.

Je kan ook kiezen voor een gecategoriseerde winstpremie  

Als je niet alle werknemers gelijk wil belonen, mag je onderscheid maken op basis van zes objectieve criteria: de anciënniteit, de graad, de functie, de weddeschaal, het vergoedingsniveau en de vormingsgraad. Je kiest zelf een verdeelsleutel, maar het hoogst uitgekeerde bedrag mag nooit meer dan 10 keer meer zijn dan het laagst uitgekeerde bedrag. 

Bij de invoering van een gecategoriseerde premie sluit je een cao af. Is er geen vakbondsafvaardiging, dan verloopt de invoering via een toetredingsakte. 

In de cao of toetredingsakte moet je dezelfde zaken vermelden als bij een identieke winstpremie. Plus de objectieve criteria die je gebruikt om de verdeelsleutels te bepalen, die van toepassing zijn op de verschillende betrokken werknemers.

De winstpremie is sociaal en fiscaal voordelig 

Op de winstpremie hoef je als werkgever geen RSZ te betalen. Wel een bijzondere heffing van 7%, tenzij je een  investeringsspaarplan toepast. Dit is een soort van lening aan de vennootschap met betaling van een rente. De werknemer moet wel 13,07% solidariteitsbijdrage afstaan. 

De premie is vrijgesteld van inkomstenbelasting. De vennootschap kan het bedrag niet aftrekken als beroepskost. Het is met andere woorden onderworpen aan vennootschapsbelasting.  

Voor de berekening van de loonnorm, wordt geen rekening houden met de winstpremie.

De winstpremie is geen verworven recht 

Het is de werkgever die het initiatief neemt. Als je één jaar je winst wil delen schept dat geen enkele verplichting naar de toekomst. Je kan de premie ook alleen geven als de vennootschap winst maakt.

De winstpremie of de loonbonus (cao nr. 90), wat is beter? 

Het is moeilijk te zeggen welke premie het voordeligst is. In veel gevallen levert de loonbonus geldelijk netto het meest op voor de werknemer. Het verschil is echter niet groot. De winstpremie is administratief en procedureel in ieder geval het eenvoudigst. 

De winstpremie moet je meer zien als collectieve beloning als het goed gaat met het bedrijf. Met de loonbonus kan je meer op maat werken en bepaalde medewerkers extra stimuleren.

Het is ook altijd mogelijk een combinatie van beide systemen te maken op maat van jouw onderneming. Neem gerust contact op als je hier meer over wil weten.  

Patroon graphic lijnen

Heb je nog een vraag of opmerking?

Laat het ons weten.